Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

VOORWAARDEN

 1. Algemeen

Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst die is tot stand gekomen met de gewone commanditaire vennootschap AED, geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0677.764.041 en met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 19.

Bedingen of algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan AED, behoudens indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door AED zijn aanvaard.

De contractant verklaart voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

 AED behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. De klant wordt hiervan verwittigd.

 

 1. Offertes

Offertes omvatten enkel prestaties die er uitdrukkelijk in worden vermeld, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de opdrachtgever en onvoorziene omstandigheden.

Offerteprijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Een offerte blijft geldig gedurende één (1) maand.

Offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend.

Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de offerte of door een begin van uitvoering van de prestaties.

 

 1. Duur

De overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Zowel AED als de klant kunnen de overeenkomst te allen tijde beëindigen mits een minimale opzegtermijn van één (1) maand wordt gerespecteerd. U kunt ons hiervan verwittigen door een aangetekende brief te sturen naar 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 19.

 

 1. Voorwerp van de overeenkomst

 De partijen bepalen het precieze voorwerp van de dienstverlening bij aanvang van de werkzaamheden. Indien nodig, kan het voorwerp aangepast of uitgebreid worden tijdens de verdere uitvoering. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van de beide partijen. Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de afgesproken uitvoeringstermijn vervalt, minstens wordt aangepast.

   

 1. Uitvoering van de werkzaamheden

 De uitvoeringstermijnen welke in de offertes worden vermeld zijn niet bindend doch slechts informatief.

De opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Hij garandeert de tijdige toegang tot de ruimtes waar de diensten verleend dienen te worden. De klant verbindt er zich toe dat er bij de uitvoering van de werken geen abnormale obstakels of belemmeringen zijn, die de normale prestaties onmogelijk maken.

Hij verbindt zich ertoe, naar behoefte, om de airconditioning of verwarming niet af te sluiten. Daarnaast dient hij water en elektriciteit ter beschikking te stellen alsook de aansluitingen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken.

Indien de opdrachtgever er de voorkeur aan geeft dat de werkzaamheden worden uitgevoerd voor of na de openingsuren, wanneer iedereen het pand heeft verlaten, dient hij er zelf voor te zorgen dat alle belangrijke en vertrouwelijke papieren en waardevolle voorwerpen achter slot en grendel zitten. Hij draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

De opdrachtgever geeft, indien mogelijk, toelating om gebruik te maken van sanitaire voorzieningen, zoals kleedruimte en toilet.

 

 1. Prijs en betaling

 Prijzen worden uitgedrukt in euro.

De lonen en de premies worden geïndexeerd conform het Paritair Comité voor de Schoonmaak (PC 121).

Alle prijzen zijn netto-prijzen, exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of een vergelijkbare verhoging die AED of een opdrachtgever op basis van toepasselijke regelgeving verplicht moet betalen.

Laattijdige betaling van een factuur heeft voor gevolg dat iedere andere factuur onmiddellijk opeisbaar is zonder verdere ingebrekestelling.

Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd op elk openstaand bedrag tot de datum van betaling. De intrest is gelijk aan de wettelijke rentevoet voor consumenten en aan de rentevoet zoals voorzien bij de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand van handelstransacties bij professionelen (niet-consument).

Bij niet-tijdige betaling van de gehele factuur of een deel ervan, bent u van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op elk onbetaald gelaten factuurbedrag met een minimum van 55 EUR.

In geval van niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook, houdt AED zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overige overeenkomsten met de klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur.

Indien de consument recht op betaling heeft ingevolge door ons veroorzaakte foutieve facturatie of laattijdige terugbetaling, heeft hij vanaf de vervaldatum van de factuur recht op intresten tegen de wettelijke rentevoet.

 

 1. Ontbinding

AED heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden bij wijze van eenvoudige schriftelijke kennisgeving indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van ten minste tien kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft om zijn contractuele verplichtingen na te komen.

In geval van ontbinding behoudt AED zich tevens het recht voor om een schadevergoeding te vragen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van AED op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Brandverzekering

 Op eerste verzoek dient de opdrachtgever het bewijs voor te legen van een geldige brandverzekering en B.A.-verzekering met betrekking tot de ruimten waar de werken worden uitgevoerd.

 

 1. Aansprakelijkheid en overmacht

 De wederzijdse aansprakelijkheid zal worden geregeld volgens de bepalingen van dit artikel, tenzij de toepasselijke regelgeving in een andere dwingende regeling voorziet.

AED en de klant zijn ten opzichte van elkaar enkel aansprakelijk in geval van schade die het rechtstreeks gevolg is van (i) de niet-uitvoering van de voornaamste verbintenissen van de overeenkomst, (ii) bedrog, grove of opzettelijke fout (iii) een foutieve handeling of nalatigheid die de dood of lichamelijke letsels tot gevolg heeft.

Schade dient door u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één maand na de datum waarop de schade is ontstaan of na de datum waarop de schade redelijkerwijze had kunnen worden vastgesteld, schriftelijk aan ons te worden gemeld. Laattijdige schadeclaims worden niet vergoed.

In geval van overmacht heeft AED het recht om, zonder enige tussenkomst van de rechtbank, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te annuleren. AED is niet aansprakelijk voor de schade of het verlies dat hieruit voortvloeit. Onder “overmacht” wordt begrepen elke oorzaak buiten de wil van AED, die de uitvoering van de overeenkomst door AED onmogelijk maakt of bijzonder verzwaart.

 

 1. Klachten

De opdrachtgever dient klachten met betrekking tot de geleverde diensten schriftelijk of per e-mail te uiten binnen een vervaltermijn van één maand na het tijdstip waarop de diensten werden verstrekt. Het formuleren van een klacht heeft niet automatisch tot gevolg dat de betalingsverplichtingen worden opgeschort.

 

 1. Regeling van geschillen

AED en de klant verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke oplossing te vinden voor ieder geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing zal ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de uitvoering van de overeenkomst onderworpen worden aan de Belgische hoven en rechtbanken.

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de algemene voorwaarden alsmede de toepassing ervan bij de uitvoering van opdrachten.

 

 1. Niet-concurrentiebeding

Het is de opdrachtgever verboden om zonder voorafgaandelijk, schriftelijk akkoord van AED gedurende de looptijd van de overeenkomst en in de periode van zes maanden na de beëindiging van de overeenkomst een dienstverlener die door AED werd tewerk gesteld in dienst te nemen. Bij overtreding verbindt de opdrachtgever zich ertoe om een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten bedrage van 8.000,00 euro, onverminderd het recht van AED om haar werkelijke schade aan te tonen.

 

 1. Varia

De eventuele ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één van deze artikelen zal geenszins invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

AED verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de klant overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

   

  PRIVACY

   

  1. Algemeen

  AED Cleaning respecteert uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring voeren wij geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onze informatieplicht richting betrokkene(n) uit.

  2. Scope

  Deze verklaring is van toepassing op AED Cleaning

  Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

  AED Cleaning verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor de evaluatie van onze dienstverlening schakelen wij meestal een derde partij in. U als betrokkene maakt dan zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van AED Cleaning. AED Cleaning is verwerkingsverantwoordelijke voor álle verwerkingen van persoonsgegevens zoals hieronder genoemd.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?

  Op de volgende manieren levert u gegevens bij ons aan:

  • direct via een (digitaal) formulier;
  • door gebruik te maken van onze diensten en/of producten (door een contract met ons aan te gaan);
  • door een van onze websites of apps te bezoeken;
  • door ons te benaderen via social media.

  Als u een website of app van ons bezoekt,

  • verwerken wij persoonsgegevens van u. Dit doen we om onze online diensten aan te kunnen bieden, deze technisch te beheren en te verbeteren. Ook analyseren wij de gegevens die we op deze manier verkrijgen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Zo verwerken wij het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.
  • kunt u online aanvraagformulieren invullen en opmerkingen plaatsen en/of  vragen stellen. Wij verwerken uw gegevens zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen. Hiervoor verwerken we mogelijk de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

  Als u een overeenkomst met ons aangaat,

  • verwerken wij uw gegevens met als doel de overeenkomst en de daarbij behorende administratie uit te kunnen voeren. De gegevens die wij verwerken zijn: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht.
  • verwerken we uw gegevens om facturen te kunnen verzenden en betalingen te administreren. Hiervoor verwerken we: NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere relevante gegevens in onze klantenadministratie.
  • onderhouden we graag contact met u. Per slot van rekening willen we u graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te kunnen beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten, verwerken wij uw NAW- en contactgegevens.
  • kunt u van ons nieuwsbrieven of aanbiedingen ontvangen, natuurlijk  alleen met uw toestemming.  We gebruiken uw gegevens om u te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Tevens kunnen we u benaderen op diverse social media platforms. Overigens kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden via de link onderaan de e-mail of u kunt uw afmelding per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken de volgende gegevens: e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel uw geslacht (om de correspondentie te personaliseren).

  Communicatie via social media

  • Wij zijn actief op social media zoals Facebook, Youtube en LinkedIn. U kunt via social media contact met ons opnemen. Dan verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om uw vragen te beantwoorden, om u deel te kunnen laten nemen aan acties, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. Hiervoor verwerken wij de volgende contactgegevens: uw (gebruikers)naam (social-ID), adres en e-mailadres.

  Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten,

  • is het soms nodig om uw gegevens te verwerken. Dit doen we om u goed van dienst te kunnen zijn en om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.
  • en voor het onderhoud, de beveiliging en optimalisatie van onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën kunnen wij persoonsgegevens verwerken en deze analyseren.

  Archiefdoeleinden

  • Voor bovenstaande doeleinden zullen wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk. Soms is het handig om gegevens langer te bewaren. Deze worden dan gearchiveerd op een plek waar slechts een beperkt aantal mensen bij kan.

  Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan vragen wij u van te voren toestemming. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  3. Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als

  • u hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
  • de verwerking wettelijk verplicht is;
  • wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking.

  Een van bovenstaande grondslagen is altijd van toepassing.

  4. Delen van persoonsgegevens met derden

  De persoonsgegevens die AED Cleaning via de diverse websites verzamelt, worden niet met derde partijen gedeeld. Voor persoonsgegevens die op een andere manier zijn verzameld geldt dat deze alleen met derde partijen worden gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de evaluatie van de dienstverlening door een derde partij.

  Daarnaast kan AED Cleaning persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

  Met de derde partij die voor doel en in opdracht van AED Cleaning uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij zich ook moet houden aan de AVG.

  5. Beveiliging persoonsgegevens

  AED Cleaning hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat, rekening houdend met de stand van de techniek,  passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval AED Cleaning gebruikmaakt van de diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal AED Cleaning in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

  6. Bewaartermijn persoonsgegevens

  AED Cleaning bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

  7. Privacy rechten van betrokkenen

  Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar  onderstaand e-mailadres (zie onderdeel “vragen & contact”). U ontvangt binnen maximaal vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht van ons.

  Soms doen zich omstandigheden voor waardoor AED Cleaning uw verzoek niet of niet volledig kan uitvoeren. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

  8. Gebruik social media

  Op de websites van AED Cleaning zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken. Deze zijn: Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. AED Cleaning houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. AED Cleaning verstrekt nooit uw persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen, tenzij u daar (schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven.

  9. Statistieken en cookies

  AED Cleaning houdt gebruiksgegevens bij van de websites voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door AED Cleaning gedeeld met derden.

  Om het gebruiksgemak van de websites van AED Cleaning te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de websites van AED Cleaning op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken.

  De websites van AED Cleaning maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de websites van AED Cleaning geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ook worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. AED Cleaning heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

  Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

  10. Aanpassing privacy statement

  AED Cleaning en zijn divisies/bedrijven hebben het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het aangepaste privacy statement wordt op de websites van AED Cleaning en haar divisies/bedrijven gepubliceerd.